Telefon
+46 18 18 90 00

Besöksadress
Fyristorg 6, Uppsala
Karta Medarbetare Fler kontaktuppgifter

Allmänna villkor

Allmänna villkor för advokatuppdrag antagna år 2018.

1 Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Ahlford Advokatbyrå AB, nedan Ahlford, utför för sina klienter.

Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för uppdraget.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Ahlford från tid till annan. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns alltid på Ahlfords hemsida www.ahlford.se. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerades på hemsidan. Ahlford skickar en kopia av den senaste versionen av allmänna villkoren till er endast på er begäran.

2 Vårt arbetssätt och våra tjänster

För att utveckla relationerna mellan er och Ahlford och för Ahlfords förståelse för er verksamhet finns hos Ahlford en kundansvarig delägare med det övergripande ansvaret för Ahlfords tjänster mot er. Ahlford kommer också att utse en advokat som är ansvarig för advokatfirmans arbete i det enskilda uppdraget. Den advokaten kan vara den kundsvarige delägaren eller en annan advokat med nödvändig sakkunskap.

Ahlford accepterar uppdraget som ett uppdrag för Ahlford och inte som ett uppdrag för en enskild delägare/advokat. Det gäller även om det är er uttryckliga eller outtalade avsikt att uppdraget ska utföras av en eller flera namngivna eller icke namngivna personer. Alla Ahlfords delägare och övrig personal utför sina tjänster för er i enlighet med dessa villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot er utöver vad som kan följa av tvingade regler. Avtalet om uppdraget är alltså ett avtal med Ahlford och inte med någon annan person som har anknytning till Ahlford.

Ahlfords rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som presenterats för Ahlford. Ni kan därför inte använda eller förlita er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket Ahlford lämnade den. Om Ahlford och ni inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

Ahlfords rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion.

Om och i den utsträckning som Ahlford uttalar sig om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av Ahlfords allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning.

3 Sekretess, information och klientkontroll

Ahlford, dess delägare och anställda är underkastade tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Ahlford kommer inte att för utomstående röja omständigheter som inte är offentlig, med mindre än det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke.

Ahlford är för vissa uppdrag enligt lag skyldig att ta in och bevara bevisning och viss dokumentation om sina klienters identitet. Ahlford kan därför komma att be er att tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om er eller ert bolag eller om annan person som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan komma även efter att ett uppdrag inletts. Om ni inte lämnar den dokumentation som Ahlford begär kan Ahlford enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av uppdraget och relationerna med er.

Ahlford är, tystnadsplikten till trots, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott, samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer till skattemyndighet. Genom att anlita Ahlford medger ni att Ahlford lämnar ut uppgifter enligt vad som beskrivits ovan.

4 Personuppgifter

Vardera part ger genom dessa allmänna villkor den andre parten rätt att registrera och på andra sätt behandla samtliga personuppgifter hänförliga till avtalsparterna, såsom personers kontaktuppgifter, som framgår eller kan komma att framgå av uppdraget och dess genomförande. Ni åtar er att tillse att de av era anställdas, de underkonsulter eller de andra personer som är inblandade i uppdraget, är medvetna om och accepterar att Ahlford behandlar deras personuppgifter.

Behandling av sådana personuppgifter får enbart ske i den utsträckning det är nödvändigt för att vardera part ska kunna fullfölja sina åtaganden och sitt ansvar i uppdraget och enligt dessa allmänna villkor.

Ahlford behandlar personuppgifter i enlighet med den integritetspolicy som antagits 24 maj 2018 vilken finns tillgänglig på www.ahlford.se/integritetspolicy.

5 Arvodering och fakturering

Om Ahlford och ni inte har avtalat om något annat bestäms Ahlfords arvoden av följande faktorer: (i) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (ii) uppnått resultat, (iii) nedlagd tid, (iv) det värde som uppdraget avser, (v) eventuella risker för Ahlford och (vi) den tidspress som gällt för uppdraget. Ahlfords arvoden överensstämmer med Sveriges advokatsamfunds regler.

Utöver Ahlfords arvoden kan kostnader för resor, logi och andra utgifter debiteras er. Ahlford tillämpar normalt en månadsvis fakturering. Betalningsvillkoret för Ahlfords fakturor är 20 dagar. Ahlford debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid för sen betalning.

Om ni har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av Ahlfords arvode, har ni trots detta ansvar för att Ahlfords arvode betalas med de belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Försäkringar ersätter inte mervärdeskatt och har normalt en betydande självrisk och en högsta ersättning. Om er försäkringsgivare förskotterar eller betalar del av arvodet a conto, räknas sådan betalning av från Ahlfords fordran först då betalning sker.

Ahlford förbehåller sig rätten att ställa ut en à contofaktura för sitt arvode. Om så sker kommer den slutliga fakturan för uppdraget att ange totalt arvode varvid det arvode som ni betalat à conto ska dras av.

Ahlford förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan Ahlford påbörjar sitt arbete i ett uppdrag, dels under pågående uppdrag. Ahlfords rätt till förskottsbetalning gäller löpande under uppdraget. Förskott ska använda till att reglera framtida utlägg och arvodesfakturor.

Alla belopp anges exklusive mervärdesskatt.

6 Ansvarsbegränsning

Ahlford kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag. Sådana ansvarsbegräsningar för ni ta del av före uppdraget eller deluppdraget.

Ahlfords ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av fem (5) gånger arvodet för uppdraget och femtio (50) miljoner kronor.

Ahlfords ansvar mot er ska reduceras med belopp som ni kan få ut enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse.

Ahlford är inte ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlist.

Ahlford ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Ahlford. Om Ahlford och ni inte har avtalat om annat kommer Ahlford inte att ansvara för att tidpunkter uppfylls eller för att någon del av arbetet inte kan färdigställas inom föreslagna tidsramar, eller för att Ahlford inte har möjlighet att påbörja eller fortsätta sitt arbete på grund av omständigheter utanför Ahlfords kontroll.

Om Ahlford på er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av Ahlford ska det inte öka eller i övrigt påverka Ahlfords ansvar. Ahlfords ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot er.

Eventuella belopp som Ahlford betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska Ahlfords ansvar mot er. Även om Ahlford särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som Ahlford tagit fram åtar sig Ahlford därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man.

Om Ahlford avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med er, på grund av omständigheter som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall Ahlford inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Ahlfords ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med er är tillämpliga också på Ahlfords delägare och andra jurister och tidigare anställda jurister.

7 Andra rådgivare

Ahlford har ett nätverk av professionella rådgivare och bistår vid behov er med att hitta och instruera sådana professionella rådgivare. Sådana andra professionella rådgivare ska anses vara oberoende av Ahlford och Ahlford ansvarar inte för råd som de ger eller för att ha rekommenderat dem till er. Ahlford ansvarar inte för arvoden eller kostnader som sådana rådgivare debiterar.

Om Ahlford på ert uppdrag instruerar sådana andra professionella rådgivare kan Ahlford hjälpa er med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som ni ska betala för deras tjänster. Ahlford tar emellertid inte något ansvar för sådana offerter eller avtal.

8 Kommunikation, marknadsföring och upphovsrätt

Ahlford uppskattar om ni lämnar besked till er klientansvarige delägare eller aktuell ärendeansvarig delägare om ni inte vill kommunicera vid internet eller genom e-post. Ahlfords spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland filtrera e-post. Följ därför upp viktig e-post genom telefonsamtal.

Ahlford har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som Ahlford skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

Ahlford uppskattar att ni inte allmänt sprider eller i marknadsföring använder sådant arbetsresultat.

Om Ahlford och ni inte har avtalat om annat kommer Ahlford att sända alla originalhandlingar till er när uppdraget har avslutats. Ahlford kommer att behålla kopior av dokument för sin egen arkivering.

Om ett visst uppdrag har blivit allmänt känd kan Ahlford informera om sitt uppdrag för er i sitt marknadsmaterial och på sin hemsida. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan är allmänt kända. Om Ahlford har skäl att tro att ni kan komma att reagera negativt på sådan publicering kommer Ahlford att inhämta ert medgivande före sådan publicering.

9 Klagomål, tidsfrister och tvistlösning

Ahlfords verksamhet bygger på att klienterna är nöjda med hur tjänsterna utförs och att Ahlfords rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar. Om ni likväl skulle vara missnöjd eller ha klagomål på Ahlford ska ni underrätta den klientansvarige delägaren så snart som möjligt.

Om ni vill framställa krav mot Ahlford ska ni göra det så snart som ni efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som ni grundar kravet på (preklusion). Krav skall dock framställas senast inom tolv månader efter att ni blivit medveten om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader efter Ahlfords senaste faktura i uppdraget (preskription).

Om ert krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot er ska Ahlford ha rätt att bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om kravet för er räkning förutsatt att Ahlford håller er skadelös. Om Ahlford inte får den rätten ska Ahlford inte ha något ansvar för kravet mot er.

Ahlfords betalning till er förutsätter att ni överför rätten till regress mot tredje man till Ahlford eller dess försäkringsgivare.

Ahlfords uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt.

Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör Ahlfords uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Uppsala.

Utan hinder av föregående stycke har Ahlford alltid rätt att välja att väcka talan mot er förfallna fordringar vid domstol, eller vidta annan inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande.

Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller undantag bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte utföras utan att er relation med Ahlford blir känd.

Är klienten konsument kan denne vid tvist mellan kunden och Ahlford rörande tjänst som Ahlford har tillhandahållit vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet.

En förutsättning för att kunden ska kunna vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är att kunden först kontaktat Ahlford och försökt att uppnå en lösning i samförstånd.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd nås på: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm, eller via advokatsamfundets hemsida, www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.