Telefon
+46 18 18 90 00

Besöksadress
Fyristorg 6, Uppsala
Karta Medarbetare Fler kontaktuppgifter

Verksamhetsområden

På Ahlford har vi valt att specialisera oss på fyra huvudsakliga verksamhetsområden: Fastighet och entreprenad, Ägarledda företag, Life science och Offentlig verksamhet.

Fastighet & entreprenad

Ett bra hus måste ha grund, väggar och tak.
Och stå på trygg juridisk mark.

Ett av våra expertområden ända sedan starten av Ahlford är fastigheter och entreprenad. Under åren har vi byggt upp en stabil branschkunskap och stor förståelse för själva affären. Ska slutresultatet bli bra krävs att affären står på trygg juridisk mark.

Bland våra återkommande kunder har vi stora börsnoterade fastighetsbolag, liksom privata fastighetsägare och lokala byggbolag. Med vårt sätt att arbeta står vi alltid nära våra uppdragsgivare och kan snabbt sätta oss in i olika frågeställningar.

Transaktionsjuridik och avtalsförhandling vid köp och försäljning av fastigheter är en stor del av vårt arbete. Att medverka i transaktionsvolymer som årligen uppgår till miljardbelopp är inget ovanligt. I vårt dagliga arbete hanterar vi hyresfrågor i kommersiella upplåtelser för industri och handel. Framförallt företräder vi fastighetsägare.

Ett annat stort arbetsområde är att fungera som rådgivare vid exploatering av markområden och byggnader, projektgenomföranden, fastighetsbildningar och strategiska val i detaljplaneprocessen. I exploateringsfasen krävs ofta olika typer specialistkunskap som innebär samarbete med andra yrkeskategorier.

Inom entreprenad består uppdragen av allt från större byggprojekt till mindre småhusentreprenader. Vi hjälper byggherrar, entreprenörer och konsulter med bland annat avtalsskrivande, upphandling och tvistelösning.

Att jobba i partnerskap, i nära samarbete, är något av ett signum för Ahlford. Det ger oss inte bara förståelse och kunskap. Det ger oss ovärderlig kundskap. En viktig byggsten för att dina affärer blir bra affärer.

Ahlford har duktiga jurister med stor kunskap och förståelse för fastighetsbranschen

Anders Wärefors, VD, Bjerking AB

Ägarledda företag

Inte bara rådgivare, utan även affärsdrivande.
Tillsammans skapar vi bättre affärer.

Företagande och entreprenörskap i alla dess former ligger oss varmt om hjärtat. I ägarledda företag – det egna familjeföretaget eller det större koncernföretaget med många anställda – är förutsättningarna ofta speciella. Det är inte ovanligt att ägarna har ett flertal roller och funktioner.

Vi vet vad det innebär. Vi är specialiserade på affärsjuridik. På Ahlford får du tillgång till gedigen erfarenhet av styrelsearbete i ägarledda företag inom olika branscher, mångårig erfarenhet av rådgivning, avtalsförhandlingar och tvistelösning inom affärsjuridikens område. Genom vårt sätt att arbeta, nära våra kunder, har vi lärt oss att skapa mervärden och generera driv i affärerna.

Det är en självklarhet för oss att ligga i framkant och inte bara kunna de regelverk som finns, utan även att nära följa vad som händer i näringslivet och inom lagstiftningsområdet.

Som kund får du alltid tillgång till senior rådgivning i kombination med specialistkunskap inom de olika rättsområden som kan bli aktuella.

Oavsett vilka roller du har i ditt företag, står vi nära dig och kan ge råd och stöd i affärsverksamheten – nu och för framtiden.

De förstår oss och vi känner oss trygga. Kort och gott.

Lasse Svensson, VD och ägare, Sh bygg, sten och anläggning

Life Science

Ska ett samarbete vara bärkraftigt,
måste det ha en stabil ryggrad.

Det är inte vetenskap. Det är juridik.

En stor och viktig del av vårt arbete på Ahlford är vårt engagemang inom life science-området. Ofta handlar det om att stödja företag inom medicinteknik och läkemedel i juridiska frågor, i och kring deras kärnverksamhet.

En särskild del av vår verksamhet är arbetet med mötet mellan sjukvård, FoU och industri, där den offentliga sektorns och industrins olika förutsättningar knyts ihop. Ett möte där vi arbetar med uppdragsgivare både från sjukvården och forskningen – och från företag inom life science-sektorn.

Uppdragen innefattar allt från offentlighet och sekretess via regulatoriska frågor och immateriella rättigheter till avancerade, sammansatta och långvariga avtalsförhållanden. Inte minst är styrningen av samarbeten och fördelningen av ägande- och nyttjanderätten till resultaten betydelsefulla frågor.

I vårt juridiska arbete bidrar vi till att underlätta och göra samarbeten mellan sjukvården och näringslivet möjliga. Det leder i slutändan till en bättre sjukvård, ökad patientnytta och en friskare värld.

Med Ahlford kan vi ta vara på innovationskraften för framtidens hälsa och sjukvård fullt ut.

Annika Remaeus, chef Innovation Akademiska

Offentlig verksamhet

Hur håller man en offentlig hemlighet hemlig?
Kan ett landsting bedriva affärer?
Och hur delar man en kommun i två?

Offentlig verksamhet – ett område lika stort som en kommun, ett län, en stat – och allt som ryms där inom. På Ahlford har vi arbetat med de stora breda frågorna, liksom när- och skärskådat komplicerade frågor på detaljnivå.

Vad gäller vid exploatering och försäljning av kommunmark? Hur går det till att bolagisera en kommunal verksamhet? Hur ska affärer mellan offentlig verksamhet och näringslivet regleras?

På Ahlford har vi lång erfarenhet av att biträda myndigheter och andra offentliga organ, bland annat statliga verk, kommuner, landsting och kommunala bolag.

Särskild erfarenhet har vi av den kommunala beslutsprocessen, kompetensfrågor av olika slag, samarbeten mellan kommuner, styrning av kommunala bolag, finansieringsfrågor, exploatering och kommuners affärsrelationer med det privata näringslivet.

Offentlighet och sekretess, offentlig upphandling och Personuppgiftslagen (PUL) är några specifika områden som vi regelbundet arbetar inom.

En viktig del i vårt arbete är att hela tiden utveckla vår förståelse för de särskilda offentliga verksamhetsförutsättningarna och målen. Respekt för organisationernas syfte och dess medarbetare är en viktig del i detta.

Och ska du dela en kommun, hör av dig till oss. Det har vi nämligen varit med om att göra.

Rättsområden

Vi arbetar bl.a. inom följande rättsområden, varav flera ingår i våra huvudsakliga verksamhetsområden:

 • Arbetsrätt
 • Bolagsrätt
 • Distributionsjuridik
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt
 • Förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess
 • Generationsskiften – ekonomisk familjerätt
 • Hyresrätt
 • Immaterialrätt
 • IT- och telekomrätt
 • Företagsöverlåtelser
 • Marknadsföringsrätt och sociala medier
 • Offentlig upphandling
 • Skatterätt
 • Stiftelserätt
 • Tvistelösning